Για το σχολικό έτος 2015 - 2016 άλλαξε ο τρόπος εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Στη Γ΄ Λυκείου οι μαθητές επιλέγουν μια από τις τρεις Ομάδες Προσανατολισμού και εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο σε 4 ή 5 μαθήματα.

Οι Ομάδες μαθημάτων Προσανατολισμού είναι:
1. Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Σπουδών
2. Θετικών Σπουδών
3. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Τα μαθήματα της ομάδας Προσανατολισμού είναι πέντε, αλλά δεν είναι όλα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα. Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού οδηγεί σε τρία Επιστημονικά Πεδία, από τα οποία κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει έως και δύο. Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν μία από τις 3 ομάδες προσανατολισμού στην Γ΄ Λυκείου, ανεξάρτητα από την επιλογή τους στη Β΄ Λυκείου. Οι μαθητές που είναι αποφασισμένοι για το επιστημονικό πεδίο που θέλουν να ανοίξουν προτείνεται να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους από τη Β΄ Λυκείου.

Οι Σχολές και τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ κατηγοριοποιούνται σε πέντε Επιστημονικά Πεδία.
Ένας υποψήφιος μπορεί:
Α) Nα εξεταστεί σε τέσσερα μόνο μαθήματα και να δηλώσει σχολές του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου.
B) Nα εξεταστεί σε πέντε μαθήματα και να δηλώσει σχολές από δύο Επιστημονικά Πεδία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
• Για κάθε Επιστημονικό Πεδίο δύο από τα τέσσερα μαθήματα θα έχουν αυξημένη βαρύτητα στον υπολογισμό των μορίων. Επομένως, αν ένας υποψήφιος εξεταστεί σε πέντε μαθήματα τότε το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσει θα είναι διαφορετικό για το κάθε Επιστημονικό Πεδίο.
• Ορισμένα Τμήματα απαιτούν εξέταση και σε επιπλέον ειδικά μαθήματα, όπως Σχέδιο, Ξένη Γλώσσα, Αρμονία κ.λπ. ή εξέταση σε αθλήματα.

Συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων:
Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις σχολές στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως: